Skip links

Algemene Voowaarden

Download de verkoopvoorwaarden

Switzerland_FR
Switzerland_DE
Austria_DE
Deutschland_DE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van DIXI Polytool B.V. gevestigd te Hengelo d.d. 28.07.2000.

Van toepassing op door haar in het kader van haar bedrijfsvoering met derden te sluiten overeenkomsten en gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 11031088.

I Algemeen

A) Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door ons gedaan aan, respectievelijk aangegaan met derden.

B) Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; zij worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

C) Een eventuele verwijzing naar inkoop- en/of andere voorwaarden, blijft onverlet, voor zover niet in strijd met deze voorwaarden. Bij eventuele strijdigheid zullen deze voorwaarden te allen tijden voorrang hebben, zelfs ook indien anders bedongen is.

II Aanbiedingen

A) Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, vrijblijvend en gebaseerd op eventueel bij de aanvragen verstrekte gegevens.

B) Gegevens in drukwerken vermeld binden ons niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn.

C) Disclaimer ‘wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten

artikel 3:35 BW

III Levering

A) Levertijden en reparaties worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, doch welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks ter beoordeling van DIXI Polytool B.V., zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.

B) DIXI Polytool B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de door DIXI Polytool B.V. geleverde producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren.

C) DIXI Polytool B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

D) Indien DIXI Polytool B.V ter zake van enige schade, waardoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en DIXI Polytool B.V. alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

IV Reclames

A) Eventuele reclames, zowel op levering van zaken, verrichte reparaties en opgeleverde installaties, als ook op het factuurbedrag, dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, respectievelijk van de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Na afloop van deze termijn wordt de wederpartij geacht de levering en reparaties onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

B) Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring en mits franco toegezonden in de staat waarin DIXI Polytool B.V. deze zaken aan de koper had geleverd. Indien klachten gegrond blijken zijn wij bereid tot her-levering zonder prijsverhoging. Alle verdergaande vorderingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

C) Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DIXI Polytool B.V.

D) disclaimer ‘wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten

artikel 3:35 BW

V Eigendomsvoorbehoud

A) Alle geleverde zaken blijven eigendom van DIXI Polytool B.V. totdat de wederpartij de vordering ter zake van de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig heeft voldaan.

B) Het is de wederpartij verboden de door ons verkochte zaken, alvorens volledige betaling heeft plaatsgehad geheel of gedeeltelijk in eigendom of onderpand of ter financiering van zijn bedrijf in zekerheid over te dragen.

C) Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige in gebrekestelling gerechtigd de zaken (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen. Ingeval wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van DIXI Polytool B.V tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

D) De wederpartij is verplicht DIXI Polytool B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

VI Betaling

A) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, mits anders overeengekomen, zonder korting of schuldvergelijking.

B) Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde dan wel anders overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in gebreke en vanaf de factuurdatum rente van 1.5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

C) Indien tot invordering wordt overgegaan, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

VII Geschillen

A) Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

 

Return to top of page